Statut

STOWARZYSZENIA POLSKI KOMITET TEORII MASZYN I MECHANIZMÓW „PK TMM”

 

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów „PK TMM” , zwane dalej „PK TMM”, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia „PK TMM” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§3

„PK TMM” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie „PK TMM”  opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności i realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami.
 3. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni wynagrodzenie.

§5

 1. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji oraz współpracować z nimi w celu realizacji celów statutowych.

  

Rozdział II
Cele i środki działania

§6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność przyczyniająca się do wspierania i rozwoju nauki, techniki oraz kultury,
 2. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki, techniki i kultury,
 3. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki oraz promowanie ich twórców,
 4. troska o zabytki techniki, kultury i sztuki,
 5. prowadzenie badań naukowych przyczyniających się do rozwoju istniejących oraz nowych teorii naukowych,
 6. integracja osób prowadzących badania i kształcenie studentów.

w szczególności w obszarze teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatroniki, robotyki i inżynierii biomedycznej.

§7

„PK TMM” realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. organizowanie, uczestnictwo i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, spotkań, narad, wykładów, odczytów, wystaw, pokazów, konferencji, kongresów, konkursów, wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych oraz innych form edukacyjnych i promocyjnych,
 2. prowadzenie działalności promocyjnej i wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
 3. rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce,
 4. tworzenie funduszów oraz organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych przyczyniających się do realizacji celów statutowych,
 5. prowadzenie portalu lub stron internetowych oraz działalności wydawniczej,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań przyczyniających się do praktycznej realizacji wynalazków oraz prowadzenie badań z ich wykorzystaniem,
 7. współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie przyczyniającym się do realizacji celów stowarzyszenia,
 8. wspieranie działania innych organizacji lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia,
 9. wspomaganie akcji charytatywnych oraz ich organizowanie,
 10. wspieranie twórczości naukowej i badawczej,
 11. wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych i stosowania osiągnięć naukowych w praktyce,
 12. wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,
 13. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.

§8

Środki na realizację celów i zadań statutowych, uzyskuje się z:

1.       składek członkowskich,

2.       działalności gospodarczej,

3.       dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,

4.       inwestycji.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie PK TMM dzielą się na:

1.       członków zwyczajnych,

2.       członków wspierających (indywidualnych i zbiorowych),

3.       członków honorowych.

§10

Członkami zwyczajnymi PK TMM mogą zostać osoby pracujące naukowo i/lub dydaktycznie w zakresie teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatroniki, robotyki i inżynierii biomedycznej i nauk pokrewnych.

§11

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PK TMM na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.

§12

Członkowie zwyczajni PK TMM mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz PK TMM,

2) brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych

wydarzeniach organizowanych przez PK TMM.

 

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.       aktywnej pracy badawczej w obszarze zainteresowania Stowarzyszenia,

2.       brania czynnego udziału w pracach PK TMM oraz popierania tych prac w zakresie określonym celami PK TMM,

3.       regularnego opłacania składki członkowskiej.

§14

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, związane merytoryczną działalnością z rozwojem teorii maszyn i mechanizmów i nauk pokrewnych.

2. Członkowie wspierający - osoby prawne, działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

3. Członków wspierających PK TMM przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15

1.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub jest uznanym w środowisku autorytetem.

2.       Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarządu.

3.       Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.       Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składki.

§16

1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z PK TMM zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

2) skreślenia za niepłacenie składki członkowskiej przez okres 2 lat, pomimo pisemnego upomnienia,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu za popełnienie czynu nielicującego z godnością członka PK TMM lub działania na jego szkodę albo w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Członek skreślony z powodu nie płacenia składek może zostać ponownie przyjęty pod warunkiem opłacenia składki za okres zalegania.

3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uprawnienie to nie dotyczy przypadku wykluczenia członka w związku ze skazaniem go na dodatkową karę utraty praw publicznych.

§17

Członkostwo członków wspierających i honorowych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) utraty osobowości prawnej przez członków wspierających instytucjonalnych.

§18

W uznaniu zasług dla PK TMM, jego członkom zwyczajnym lub wspierającym, przyznawana jest – decyzją Walnego Zebrania - Złota lub Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów”.

 

Rozdział IV
Władze PK TMM

§19

1. Władzami PK TMM są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

3. Uchwały wszystkich władz PK TMM, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Członkowie władz PK TMM mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§20

1. Najwyższą władzą PK TMM jest Walne Zebranie - zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd co dwa lata.

3. W Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. Zarząd i Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu.

5. Kolejne osoby do Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierane są zwykłą większości głosów w głosowaniu tajnym.

6. Uzupełnienie władz Stowarzyszenia odbywa się na Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym

7. Zmiana władz Stowarzyszenia – odwołanie istniejących i powołanie nowych - odbywa się na Walnym Zebraniu, zwyczajnym lub nadzwyczajnym, i wymaga 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.

 

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania zwyczajnego należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach,

5) wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz wybór przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

6) nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu,

7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się PK TMM,

8) ustalanie wysokości składki członkowskiej na wniosek Zarządu.

§22

1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni PK TMM,

2. W Walnym Zebraniu PK TMM z głosem doradczym udział biorą:

1) członkowie honorowi,

2) członkowie wspierający – osobiście lub przedstawiciele w przypadku członków wspierających instytucjonalnych,

3) goście, zaproszeni przez Zarząd.

§23

O dacie, miejscu i porządku obrad  Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia – elektronicznie lub listownie - co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie PK TMM może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie PK TMM jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§25

1. Zarząd PK TMM składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza wybranych przez Walne Zebranie.

2. Funkcję przewodniczącego Zarządu PK TMM ta sama osoba może pełnić najwyżej przez dwie kolejne czteroletnie kadencje.

§26

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie PK TMM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentować może Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

3) Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

4) kierowanie działalnością PK TMM zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnych Zebrań,

5) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

7) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

8) zgłaszanie kandydatów do odznaczenia Zasłużony dla PK TMM,

9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PK TMM,

10) zarządzanie majątkiem i funduszami PK TMM.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego PK TMM.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego i dwóch członków

2. Do kompetencji i szczegółowego zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należą:

1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

2. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PK TMM.

 

Rozdział V
Majątek PK TMM

§28

Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i fundusze.

§29

Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) subwencje, dotacje i darowizny,

3) dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięć Stowarzyszenia prowadzonych na podstawie uzyskanych zezwoleń.

§30

Wszelkie postanowienia władz PK TMM, zmierzające do uszczuplenia majątku, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§31

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się PK TMM

§32

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§33

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PK TMM Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, która podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.